close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

[IAL 2019-3 6주차] 회의록

거북이손가락 2019.11.07 13:38 조회 수 : 87

서기

    이정효

 

 

 

1부 발표세션

    이세민 연구원

    Processing에서 3D 가지고 놀기

    https://docs.google.com/document/d/1PWZClC_KpL0lX07Q15vFdVhCo4iNAA7u-7IRVgXbtAg/

 

 

 

2부

    12월 7일 모두콘 행사 전시참여 회의

    환경 및 전시기간을 고려하여 전시 규모 축소    

 

    이정효

        서종원 연구원 개인 프로젝트를 위한 수채화 효과 레퍼런스 공유

        https://sighack.com/post/generative-watercolor-in-processing

 

        WEBGL을 활용한 트랜디한 효과의 사이트들

        https://unshift.jp/

        https://lusion.co/

        https://activetheory.net/

 

        p5js Live 퍼포먼스를 위한 툴 P5LIVE
        https://teddavis.org/p5live/

 

 

    김성현

        미디컨트롤러를 이용한 비쥬얼 제어

        https://www.facebook.com/creativecodeart/videos/2301388586637673/?t=0

 

 

    조예지

        미디컨트롤러를 이용하는 해외 아티스트 작업

        https://www.instagram.com/p/BvZYYwtnsC_/?utm_source=ig_web_copy_link

        p5js 개발 중 고민