close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

[IAL 2019-3 1주차] 회의록

거북이손가락 2019.10.03 13:57 조회 수 : 139

참석자

    정효, 박소선, 김승하, 서종원, 김나현, 김성현, 이세민

 

 

 

1부 세션

 

    김성현

 

    Processing으로 강화학습 시뮬레이션해보기

    https://docs.google.com/document/d/1RgZM6mfM8ZJ4_L5oJ7yFS1h3WOH9ioLageYFMioCK20/edit

 

    Q learning

        https://www.youtube.com/watch?v=AMnW-OsOcl8

    DQN

 

 

 

2부

 

    성현

        기타 소리를 프로세싱으로 비쥬얼라이제이션

        Guitar -> Processing

 

 

    정효

        실제 물감을 시뮬레이션해서 그려주는 앱

        

        Expresii

            https://www.youtube.com/watch?v=Tu3O5qvVVHo

        Fresco

            https://www.youtube.com/watch?v=Xc1QPBi3cz4

 

        드론 페스티벌

 

        Firefly

            https://www.fireflydroneshows.com/

 

 

    박소선

        라이브코딩 툴

        

        Hydra

            https://hydra-editor-v1.glitch.me/

 

 

    이세민

        딥페이크

        50만번 GTX 1070 학습

 

        스타일 트랜스퍼 - 클라이언트잡

        동양화를 가지고 표현

        로봇이 그리게

 

        Cloud painter

            https://www.youtube.com/watch?v=dkTjEi7O4Ic

 

        Asure Kinect 소개

            https://azure.microsoft.com/ko-kr/services/kinect-dk/

 

 

    서종원

        바빌론 js 소개

            https://www.babylonjs.com/